Staff Profile
Profile
Name Encik Taquddin bin Abd Mukti
Position Pensyarah Kanan
Faculty/Centre Fakulti Pembangunan Manusia - Jabatan Psikologi dan Kaunseling
Telephone No. 01548797730
Email taquddin@fpm.upsi.edu.my
[ Click here to view the details ]
Staff Qualification
Qualification
 • Ijazah Sarjana Bimbingan Dan Kaunseling - (Bimbingan Dan Kaunseling) Universiti Islam Antarabangsa(2004)

 • Ijazah Sarjana Muda Psikologi - (Psikologi) Universiti Islam Antarabangsa(1999)

 • Staff Specification
  Field Of Specialization Bimbingan & Kaunseling
  Staff Interest
  Research Interest Human Development, School Counseling, Counseling from Islamic Perspective, family Counselling, Test and Measurement in Counseling

  *Note : All information listed below are based on recent 5 years.

  Staff Affiliation
  Professional Affiliation
  Role Project Organisation Date
  AHLI / MEMBER Sijil Perakuan Amalan Lembaga Kaunselor Malaysia 2008 to 2010
  AHLI / MEMBER - Persatuan Kaunseling Malaysia 2008 to 2009
  AHLI JAWATANKUASA / COMMITTEE MEMBER - Kopersi IMAN Malaysia Bhd 2008 to 2009
  AHLI / MEMBER - Lembaga Kaunselor Malaysia 2007 to 2009
  AHLI / MEMBER - UPSI 2006 to 2009

  Staff Research
  Recent Research
  No Research Title
  1 Kajian Minat Program Permata PERKASA@remaja
  2 Kesan Program Aplikasi Tafsir Qawan Terhadap Ingatan dan Aspek Psikologi Mahasiswa di Universiti
  3 Kesan Program Remaja Berwawasan Terhadap Jati Diri dan Kesedaran Mengenai Penyalahgunaan Dadah dan Tingkah Laku Jenayah Dalam Kalangan Murid
  4 Kesan Program Remaja Berwawasan Terhadap Pembangunan Diri Dalam Kalangan Murid Bermasalah Disiplin
  5 PEMBINAAN MODEL KEPIMPINAN DAN KEMAHIRAN INSANIAH DALAM MENINGKATKAN KEBOLEHPASARAN GRADUAN UNIVERSITI
  6 Pembinaan dan Pengesahan Modul Pencegahan Penderaan Kanak-Kanak di Malaysia
  7 Pendekatan Integrasi Spiritual dalam Proses Kaunseling Mendepani Isu Stres pasca Perintah Kawalan Pergerakan (PKP) dalam kalangan kaunselor
  8 Penilaian Konsep Kecemerlangan dan Pembinaan Modul Kecemerlangan Pelajar Bait Al-Hasanah
  9 Program Integrasi Anak Malaysia Prodigy (i-Amalpro)
  10 Program Rintis Pembangunan Sahsiah dan Disiplin Murid di SBP
  11 The Effect of Psycho-education Intervention on The Level of Psychological Well-being among Higher Education Students at Universiti Pendidikan Sultan Idris (UPSI) and Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) in the new normal era.
  12 The Effect of Psycho-education Intervention on The Level of Psychological Well-being among Higher Education Students at Universiti Pendidikan Sultan Idris (UPSI) and Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) in the new normal era.

  Recent Publication
  Book
  No Publication Title
  1 Dr. Ee Ah Meng, Dr. Suppiah Nachiappan & Taquddin Abd Mukti , "Siri Pendidikan Guru: Perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling", November 2010, Oxford Publisher
  2 Semua Pensyarah Jabatan Psikologi & Kaunseling, "Manual Internship Kaunseling Untuk Pensyarah", November, 2010, null
  3 Semua Pensyarah Jabatan Psikologi & Kaunseling, "Manual Internship Kaunseling Untuk Pelajar", November 2010, null
  4 Semua Pensyarah Jabatan Psiukologi & Kaunseling, "Manual Internship Kaunseling ", November, null
  5 Taquddin bin Abd Mukti, "PRODIGY: Modul Kesejahteraan Emosi", 2017, null
  6 Taquddin bin Abd Mukti, "Siri Pendidikan Guru: Bimbingan dan Kaunseling Kanak-Kanak (Edisi Kemaskini)", 2014, Oxford Fajar
  7 Taquddin bin Abd Mukti, "BUKU PENILAIAN INTENSHIP KAUNSELING (SARJANA) PENYELIA AKEDIMIK", 2015, UPSI
  8 Taquddin bin Abd Mukti, "Modul Aliran Perdana (Pemerkasaan Potensi Diri Pelajar dan Keluarga)", 2020, Akademi Pendidikan/Sekolah Makmal Universiti Pendidikan Sultan Idris
  9 Taquddin bin Abd Mukti, "Program Sekolah Penyayang SETIA Rakan, Keluarga dan Masyarakat", 2017, null
  10 Taquddin bin Abd Mukti, "Teori dan Praktis Pembangunan Sahsiah Guru", 2018, Penerbit Universiti Pendidikan Sultan Idris (UPSI)
  11 Taquddin bin Abd Mukti, "Modul Akademik Pelajar Bait Al Hasanah", 2019, Lembaga Zakat Selangor
  12 Taquddin bin Abd Mukti, "RUBRIK MODUL KECEMERLANGAN PEMBANGUNAN PELAJAR BAIT AL HASANAH", 2019, Lembaga Zakat Selangor
  13 Taquddin bin Abd Mukti, "Modul Kepimpinan Pelajar Bait Al Hasanah", 2019, Lembaga Zakat Selangor
  14 Taquddin bin Abd Mukti, "Modul Sahsiah Pelajar Bait Al Hasanah", 2019, Lembaga Zakat Selangor
  15 Taquddin bin Abd Mukti, "Modul Pengayaan Transformasi Kendiri", 2020, Akademi Pendidikan/Sekolah Makmal Universiti Pendidikan Sultan Idris
  16 null, "Siri Pendidikan Guru - Bimbingan dan kaunseling Kanak-kanak Untuk Institut Pendidikan Guru Malaysia (IPGM)", Oktober 2011, Oxford Fajar
  Performance
  No Publication Title
  1 "Modul Kemahiran Belajar Bersepadu Zero to Hero - 5 Domain", null", (null), null, 2018-05-10
  2 "Produk iCares (Intellegent Career Education Kids)", null", (null), null, 2019-09-22
  3 "PRODIGY untuk pembelajaran abad ke 21. Sempena pameran Seminar Pedagogi Abad ke 21.", null", (null), null, 2019-01-17
  4 "PRODIGY untuk pembelajaran abad ke 21. Sempena pameran Seminar Pedagogi Abad ke 21.", null", (null), null, 2019-01-17
  5 "Prodigy : Lead to Inspire", null", (null), null, 2013-06-01
  6 "Pengkormesilan Produk Inovasi PRODIGY & BITARA", null", (null), null, 2016-11-27
  7 "PRODIGY: Empowering Community for Social Innovation", null", (null), null, 2017-10-07
  8 "Modul Smart Learning 5 Domain Dalam Pengajaran dan Pembelajaran Abad ke 21 ", null", (null), null, 2020-11-11
  9 "21st Century Smart Learning 5 Domain Module", null", (null), null, 2019-05-10
  10 "ITEX 2018 : PRODIGY CAREER", null", (null), null, 2019-05-10
  11 "Assist Doc Pro", null", (null), null, 2019-09-22
  12 "Seminar Kaunseling Kebangsaan dan Inovasi dan penyelidikan dalam Kaunseling", Perseorangan", (Setiausaha), UMT Terengganu, Mei, 2010
  13 "Seminar Kaunseling Kebangsaan 2010 dan Inovasi dan Penyelidikan dalam Kaunseling", Berkumpulan", (Setiausaha), Universiti Malaysia Terengganu, Mei, 2010
  14 "PECIPTA KPT", Berkumpulan", (SETIAUSAHA), KLCC CONFERENCE HALL, SEPTEMBER 2009
  15 "ITEX", Berkumpulan", (SETIAUSAHA), KLCC CONFERENCE HALL, JUN 2009
  Others
  No Publication Title
  1 Taquddin bin Abd Mukti, "ACADEMIC INTERVENTIONAL PROGRAMS USING 5 SMART LEARNING DOMAINS MODIFICATION TO PEER COUNSELOR STUDENTS (PRS) ", "(The 5th International Conference on Research in Islamic Education an Arabic Language 2018)", 2018-01-24
  2 Taquddin bin Abd Mukti, "AGAPE LOVE COUNSELING MODULE", "(THE INTERNATIONAL JURNAL OF HUMAN SCIENCE)", 2015
  3 Taquddin bin Abd Mukti, "Academic Intervention Program Using 5 Domain Smart Learning Module to Student in Port Dickson District Schools", "(null)", 2017-12-11
  4 null, "Aplikasi Modul Pusaka 01 dalam kalangan Guru Bimbingan Kaunseling di Sekolah", "(Prosiding KONPEN UPSI)", November
  5 null, "Aplikasi Modul Pusaka 01 dalam kalangan Guru Pelatih Kaunseling", "(Prosiding Seminar Kebangsaan Perkama)", -
  6 Prof Madya Mohamad Fadzil Che Din, Dr Khamsiah Ismail, Dr Wan Marzuki Wan Jaafar,Taqiyuddin Abd Mukti, Amir Shariffuddin Abd Majid, Ahmad Zaini Abu Hasan, Abd Zaini Ibrahim, Mohamed Ali, "Bab 2 (Strategi Perlaksanaan ODP) dan Bab 3 (Pentadbiran Alat Ujian)", "(Modul Perlaksanaan Alat Ukur Psikologi:Kes Parol di Jabatan Penjara Malaysia)", Jun, 2009
  7 Taquddin bin Abd Mukti, "Ciri Kaunseling Dalam Kursus Pembangunan Sahsiah : Satu Kajian Kes", "(The 7th UPSI-UPI International Conference)", 2016-10-31
  8 Taquddin bin Abd Mukti, "Kajian Kesan Program Remaja Berwawasan Terhadap Pembagunan Diri Dalam Kalangan Murid Bermasalah Disiplin", "(null)", 2018-04-04
  9 Taquddin bin Abd Mukti, "Kesahan dan Kebolehpercayaan Inventori Nilai Bitara", "(NULL)", 2012-10-23
  10 Taquddin bin Abd Mukti, "Kesahan dan Kebolehpercayaan Inventori Nilai Bitara", "(5th UPSI - UPI Conference On Education)", 01/10/2012
  11 Taquddin bin Abd Mukti, "Kesejahteraan Emosi (KE) Dalam Kalangan Warden di Asrama Baitul Hasanah", "(MALINDO 5)", 2017-10-16
  12 Taquddin bin Abd Mukti, "Laporan Akhir Program Intervensi Kaunseling Keluarga dan Pesalah Juvana (Remaja) Jabatan Kebajikan Masyarkat Negeri Selangor (Berasaskan Modul Prodigy)", "(null)", 2017-03-15
  13 Taquddin bin Abd Mukti, "Laporan Pemindahan Ilmu Kesejahteraan Emosi (KE) Untuk Anak-Anak Asnaf Fakir Miskin Terhadap Warden di Asrama Baitul Hasanah", "(null)", 2018-03-26
  14 Taquddin bin Abd Mukti, "Laporan Penyelidikan Kajian Impak: Program Remaja Berwawasan (PRB) Fasa Lanjutan dan Kesannya Terhadap Pembinaan Personaliti Remaja Keberkesanan Tahun 2015", "(null)", 2016-02-16
  15 Taquddin bin Abd Mukti, "Laporan Program Integrasi Anak Malaysia", "(null)", 2017-03-20
  16 Taquddin bin Abd Mukti, "Laporan Program Intervensi Kaunseling Keluarga Dan Pesalah Juvana (Remaja) Jabatan Kebajikan Masyarakat Negeri Selangor (Berasaskan Modul Prodigy) ", "(null)", 2017-03-20
  17 Taquddin bin Abd Mukti, "MANUAL PENILAIAN INTERSHIP KAUNSELING (KAUNSELOR PEMBIMBING)", "(null)", 2015-05-20
  18 Taquddin bin Abd Mukti, "Malaysian- Children Integration Programme (I-AmalPro)", "(Setia caring Schools Programme)", 2017
  19 null, "Manual Internship Kaunseling bagi Pelajar", "(Manual Praktikum)", November 2010
  20 null, "Manual Internship Kaunseling untuk Pensyarah", "(Manual Praktikum)", November 2010
  21 null, "Manual Praktikum Internship Kaunseling", "(Manual Praktikum Jabatan Psikologi dan Kaunseling UPSI)", November 2010
  22 Taquddin bin Abd Mukti, "Modul Kesejahteraan Emosi", "(null)", 2016-11-03
  23 Taquddin bin Abd Mukti, "Modul Manual Penilaian Intership Kaunseling Pensyarah Penyelia", "(NULL)", 2012-01-01
  24 Prof Madya Mohammad Fadzil Che Din, Dr Khamsiah Ismail, Dr Wan Marzuki Wan Jaafar, Taqiyuddin Abdul Mukti, Amir Sharifuddin Abd Majid, Ahmad Zaini Abu Hassan, Abd Zaini Ibrahim, dan Mohd Ali, "Modul Perlaksanaan Alat Ukur Psikologi: Kes Parol di Jabatan Penjara Malaysia", "(Modul Perlaksanaan Alat Ukur Psikologi: Kes Parol di Jabatan Penjara Malaysia)", JANUARI
  25 Amelia Mohd Noor, Ab. Aziz Mohd Yatim, Nor Junainah Mohd Isa, Aslina Ahmad, Taquddin Abd. Mukti , "PENGALAMAN LATIHAN KAUNSELOR TERHADAP EFIKASI KENDIRI KAUNSELING DALAM KALANGAN KAUNSELOR PELATIH", "(CD Prosiding - Seminar Kaunseling Universiti Malaya)", September 2010
  26 Nor Junainah Mohd Isa, Aslina Ahmad, Amelia Mohd. Noor, Taquddin Abd. Mukti, Ab. Aziz Mohd Yatim , "PERKHIDMATAN KAUNSELING DENGAN KLIEN HOMOSEKSUAL", "(CD Prosiding Seminar kaunseling Universiti Malaya)", September 2010
  27 Taquddin bin Abd Mukti, "PROGRAM KEPIMPINAN K-PRODIGY TERHADAP PENTADBIR SEKOLAH", "(INTERNATIONAL CONFERENCE ON DEVELOPMENT OF EDUCATION,.ENVIRONMENT,TOURISM,ECONOMIC, POLITICS, ARTS AND HERITAGE)", 23/11/2015
  28 Taquddin bin Abd Mukti, "PROGRAM PELENGKAP PROFESIONALISME KEGURUAN "SUPER TEACHERS" (BAHAGIAN 2)", "(null)", 2018-07-02
  29 Taquddin bin Abd Mukti, "PROSES KAUNSELING AL-GHAZALI DALAM KAUNSELING SILANG BUDAYA", "(Konvensi Internasional Bimbingan dan Konseling BK kali XX)", 2018-04-27
  30 Taquddin bin Abd Mukti, "Prodigy : Lead to Inspire", "(NULL)", 2013-06-01
  31 Taquddin bin Abd Mukti, "Prodigy: Intervensi Permasalahan Buli", "(NULL)", 2012-12-01
  32 Taquddin bin Abd Mukti, "Prodigy: Modul Latihan Bimbingan dan Kaunseling Bersepadu", "(Inovasi di Persada Institusi Pengajian Tinggi Malaysia)", 2013
  33 Taquddin bin Abd Mukti, "Program Intervensi Akademik Menggunakan Modul Smart Learning 5 Domains Terhadap Pembimbing Rakan Sebaya (PRS) di Sekolah-sekolah Daerah Port Dickson", "(International Seminar on Counselling 2017Malindo 5)", 2017-10-16
  34 Taquddin bin Abd Mukti, "Programme in Transferring Knowledge of Emotional Well-Being Among Destitute Children to Wardens of Asrama Baitul Hasanah", "(null)", 2017-12-17
  35 null, "Strategi Menangani Masalah Disiplin Menerusi Modul Prodigy", "(Prosiding Seminar Kebangsaan Kaunseling UPSI-PERKAMA 2009)", JANUARI
  36 Taquddin bin Abd Mukti, "THE USAGE OF PRODIGY MODULE IN GENERATING FAMILY WELL-BEING IN COMMUNITY", "(INTERNATIONAL JOURNAL OF CONTEMPORARY APLPLIED SCIENCES)", 2015
  37 Taquddin bin Abd Mukti, "Terjemahan Soal Selidik Kefungsian Keluarga Family Adaptibility and Cohesion Evaluation Scale (FACES IV)", "(ICDETAH 2017)", 2017-03-19
  38 Taquddin bin Abd Mukti, "The BITARA Values Inventory", "(International Journal of Assessment and Evaluation in Education)", 2012
  39 Taquddin bin Abd Mukti, "The Bitara Values Inventory", "(International Journal of Assessment and Evaluation in Education)", 2012
  40 Taquddin bin Abd Mukti, "The Bitara Values Inventory", "(International Journal of Assessment and Evaluation in Education)", 2012
  41 Taquddin bin Abd Mukti, "The Bitara Values Inventory", "(International Journal of Assessment and Evaluation in Education)", 2012
  42 Taquddin bin Abd Mukti, "The Effect Of Prodigy Programme In Enhancing Trust Among Trainee Counsellors", "(5th UPSI - UPI Conference On Education)", 01/10/2012
  43 null, "The Effectiveness Of Group Counseling Technique In Coping With Exam-related Stress Among The Secondary School Students In Teluk Intan ", "(Prosiding 1 Seminar Kaunseling Kementerian Pelajaran Malaysia Kali Ke-2)", 2005
  44 Taquddin bin Abd Mukti, "The Usage of Counselling Skills to Increase Motivation in TEaching Among TRainee Teachers in Malaysia", "(International Journal of Learning, Teaching and Educational Research)", 2016
  45 Taquddin bin Abd Mukti, "The Usage of Counselling Skills to Increase Motivation in TEaching Among TRainee Teachers in Malaysia", "(Peer Guidance: development of Children's Wellbeing on Addicted Parents)", 2020
  46 Taquddin bin Abd Mukti, "The Usage of Malaysian Children Unity Integration Module (i-AmalPro) In Generating Unity Among Primary School Pupils ", "(INTERNATIONAL SEMINAR GUIDANCE AND COUNSELING)", 2017-08-29
  47 Taquddin bin Abd Mukti, "Towards Futuristic Education Strategy In Developing Trainee Teachers??? Personality", "(International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences)", 2019
  48 Taquddin bin Abd Mukti, "Using PRODIGY TO Increase School Motivation Among Malaysian Children : A Study in a Rural Primary School in Perak", "(3rd Asia Pacific Rim International Counselling and Psychotherapy Conference 2013)", 15/08/2013
  49 Taquddin bin Abd Mukti, "Validation of Children Abused Module in Malaysia", "(International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences)", 2019


  Staff Study Leave
  Close